Laenud seotud isikutega

Laenu andes on oluline sõlmida kirjalik laenuleping, kus on kindlasti kirjas intressimäär ja laenu tagasi­makse tähtaeg. Laenu andmine peab olema seotud ettevõtlusega ja seotud isikutele laenu andes peab intressimäär vastama turutingimustele.

Selleks et otsustada, kas laenu andmine on ettevõtlusega seotud või mitte, tuleb hinnata ettevõtja majandustegevust tervikuna. Üldjuhul tuleb eeldada, et laenu andmine on ettevõtlusega seotud, kui sellelt on eeldatavasti võimalik saada tulu ning laenu andmine vastab sedalaadi tehingu tavapärastele tingimustele.

Hindamaks laenu vastavust tavapärastele tingimustele, tuleb eelkõige tähelepanu pöörata laenu tagasimakse tähtajale ja laenusaaja võimele saadud laenu tagasi maksta. Tulumaksuga maksustamise oht on eelkõige siis, kui laenulepingu tingimustest ja laenu kasutamisest nähtub, et laenu ei kavatseta tagasi maksta või see osutub ilmselgelt võimatuks.

Ettevõtlusega mitteseotusele võib viidata laenu andmine ebamõistlikult pikaks ajaks, ebamõistlik tagasimakse graafik, tagasimakse tähtaja korduv pikendamine või laenusumma korduv suurendamine. Hinnates laenusaaja suutlikkust laenu tagasi maksta on oluline arvestada ka tagatise olemasoluga.

Laenu andmine on suunatud tulu saamisele eelkõige siis, kui lepitakse kokku ka intressi tasumises. Majandustegevuse seisukohast sõltub kohane intressimäär erinevatest kriteeriumitest nagu laenu suurus, tagasimakse tähtaeg, tagatise olemasolu ja väärtus, tagasimakseperioodi pikkus jms.

Kui äriühingu poolt antud laenu intressimäär on madalam sama liiki laenude puhul tavapäraselt kokku lepitavast intressimäärast, ei maksustata üldjuhul mitte laenusummat, vaid kohaldatud intressi ja turutingimustele vastava intressi vahet.

Erandlikel asjaoludel võib ettevõtlusega seotuks lugeda ka intressita laenu. Seda näiteks juhul, kui laenuandja saab laenutehingust kasu mõnel muul viisil (näiteks osa ühise äriprojekti kasumist vms).

Laenud seotud ettevõtete vahel

Seotud ettevõtted on näiteks ühte kontserni kuuluvad äriühingud või juriidilised isikud, kelle juhatuse kõik liikmed on ühed ja samad isikud. Samuti juriidiline isik, kellele kuulub vähemalt 10% teise juriidilise isiku aktsia- või osakapitalist.

Õiguslikust seisukohast võib anda laenu seotud ettevõttele mistahes intressiga, kuid tulumaksu­seaduse kohaselt kui residendist juriidilise isiku ja temaga seotud isiku vahel tehtud tehingu hind on tehingu turuväärtusest erinev, maksustatakse tulumaksuga summa, mille maksumaksja oleks tuluna saanud, või summa, mille maksumaksja oleks kuluna kandmata jätnud, kui siirdehind oleks vastanud tehingu turuväärtusele.

Seega, kui seotud isikule antud laenu intress on turuintressist madalam, siis vähem saadud intress on tulumaksuga maksustatav.

Seotud isikute vaheliste laenude intressimäära turuväärtuse kindlaksmääramisel on parimaks meetodiks võrreldava hinna meetod.

Kuigi Eesti Panga intressimäära statistika võib võtta aluseks turuhinna määramisel, ei saa seda siiski automaatselt lugeda turutingimustel intressiks. Tuleb arvestada ka võimalikke riske, tagatise olemasolu, laenulepingu tähtaega, ettevõtja majandustegevust tervikuna jms.

Eesti Panga intressimäärade statistika leiab siit: https://statistika.eestipank.ee/#/et/p/FINANTSSEKTOR/147/979

Vastavalt Võlaõigusseadusele tuleks intresse arvestada ja tasuda iga kalendriaasta lõpus. Kui laen tuleb tagastada enne aasta lõppu, tuleb intress tasuda laenu tagasimaksmise ajal. Praktikas tasutakse intresse pigem igakuiselt.

Laenu andmine töötajatele

Töötajaks tulumaksuseaduse tähenduses on töölepingu alusel töötav isik, ametnik, juhtimis- või kontrollorgani liige, samuti füüsiline isik, kes müüb tööandjale kaupu pikema aja jooksul kui kuus kuud. Töötajaks loetakse ka töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel töötavat või teenust osutavat füüsilist isikut.

Vastavalt tulumaksuseadusele on erisoodustuseks muu hulgas laenu andmine turutingimustest madalama intressimääraga, välja arvatud, kui intress selle maksmise hetkel on vähemalt kahekordne võlaõigus­seaduse § 94 lõike 2 kohaselt viimati avaldatud intressimäär.

Vastava intressimäära leiab Eesti Panga kodulehelt:

https://www.eestipank.ee/volasuhete-intressimaar

Kui intress on väiksem kui kahekordne võlaõigusseaduse § 94 lõike 2 kohaselt viimati avaldatud intressimäär, siis tuleb maksta tulumaksu ja sotsiaalmaksu erisoodustuselt. Erisoodustuseks on turutingimustele vastava intressi summa ja laenulepingus ette nähtud intressimäära järgi tasumisele kuuluva intressi summa vahe.

Laenu andmine juhatuse liikmetele ja omanikele

Vastavalt Äriseadustikule ei või äriühing anda laenu:

  1. oma osanikule, kelle osa esindab rohkem kui 5 protsenti osakapitalist;
  2. oma aktsionärile, kelle aktsiatega on esindatud rohkem kui 1 protsent aktsiakapitalist;
  3. oma emaettevõtja osanikule, aktsionärile või liikmele, kelle osa või aktsiatega on esindatud rohkem kui 5 protsenti (aktsiaseltside puhul 1%) emaettevõtja osa- või aktsiakapitalist;
  4. isikule osaühingu osa (aktsiaseltsi aktsiate) omandamiseks;
  5. oma juhatuse ega nõukogu liikmele ega prokuristile.

Maksustamise seisukohalt laenukeelu rikkumisest iseenesest maksukohustust ei teki. Laenukeelu rikkumisel on võlausaldajatel võimalus oma õiguste kaitseks pöörduda nõudega kohtusse ning see võib kaasa tuua ka juhatuse liikme vastutuse, kuna juhatuse liige on rikkunud korraliku ettevõtja hoolsus- ja lojaalsuskohustust.

Vastavalt äriseadustikule võib tütarettevõtja anda laenu oma emaettevõtjale või emaettevõtja aktsionärile, osanikule või liikmele, mis moodustab tütarettevõtjaga sama kontserni, kui sellega ei kahjustata äriühingu majanduslikku seisundit ega võlausaldajate huve.

Laenu andmine peab olema ettevõtlusega seotud ning majanduslikult otstarbekas, mis üldreeglina tähendab intressitulu saamist. Vastasel korral eksisteerib risk, et laenu andmine klassifitseeritakse ümber kui varjatud kasumieraldis omanikule ning laenu väljamakse maksustatakse tulumaksuga.

Emaettevõtjale ja emaettevõtja teisele tütarettevõtjale antud laenu puhul, mille tagastamise tähtaeg on pikem kui 48 kuud, lasub maksumaksjal maksuhalduri nõudmisel laenu tagasimaksmise võime ja kavatsuse tõendamise kohustus.

Emaettevõtjale, sama emaettevõtja teisele tütarettevõtjale (välja arvatud laenuandja tütarettevõtjale) ning kontserni kuuluvale aktsionärile või osanikule antud ja tagastatud laenud, mida ei ole tunnistatud varjatud kasumieraldiseks, deklareeritakse kvartaalselt INF14 IV osas.

Allikad: Maksu- ja Tolliamet, Tulumaksuseadus, Äriseadustik, Võlaõigusseadus alusel koostas pearaamatupidaja Kaisa Kure