Välisriigi ettevõtte maksudeklaratsioon Soomes

Soomes tegutseval välisriigi ettevõttel võib tekkida kohustus esitada Soome maksuametile maksudeklaratsioon. Välisriigi ettevõte on väljaspool Soomet registreeritud äriühing, näiteks Eesti OÜ või Leedu UAB. Ehitus-või paigaldustegevusega tegelevad välisriigi ettevõtted peavad maksudeklaratsiooni esitama igal aastal. Samuti peavad välisriigi äriühingud esitama maksudeklaratsiooni, kui Soome maksuamet seda nõuab.

Millal tuleb esitada maksudeklaratsioon? Välisriigi ettevõte peab esitama Soome maksuametile maksudeklaratsiooni või selgituse oma äritegevusest nelja kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu, 31.12.2023 lõppenud majandusaasta kohta hiljemalt 30.04.2024. Välisriigi püsiva tegevuskoha arvestusperiood määratakse peaettevõtte arvestusperioodi järgi.

Käesolev info kehtib piiratud maksukohustusega välisriigi äriühingu kohta.

Välismaist ettevõtet loetakse Soomes üldise maksukohustuse alla kuuluvaks, kui selle tegelik juhtimiskoht asub Soomes. Üldine maksukohustuslane peab tasuma makse Soomes nii Soomest kui ka mujalt saadud tuludelt.

Millistel tingimustel tuleb maksudeklaratsioon esitada? Piiratud maksukohuslasest välismaa äriühing peab esitama Soomes maksudeklaratsiooni maksustatava tulu ja tulust maha arvatavate kulude kohta, kui on täidetud üks või mitu järgmistest tingimustest.

  1. Ettevõttel on püsiv tegevuskoht Soomes.
  2. Ettevõttel on kinnisvara Soomes (näiteks kinnistu või korteriühistu osad).
  3. Ettevõttel on osa konsolideeritud tulust Soomes.
  4. Ettevõtte alaline asukoht on riigis, millega Soomel puudub maksuleping.

Kuidas esitada maksudeklaratsioon Soomes? Soovitavalt tuleb maksudeklaratsioon esitada elektrooniliselt. Välisriigi ettevõte saab seda teha Omavero keskkonnas. Postitamisel tuleb arvestada saatmisele kuluva ajaga.

Mis on püsiv tegevuskoht Soomes?

Püsiv tegevuskoht puudutab välisriigi äriühinguid, kes tegutsevad Soomes, võib mõjutada nende tulumaksustamist kui ka käibemaksustamist.

Maksudeklaratsiooniga 6U esitab välisriigi ettevõte andmed püsiva tegevuskohaga seotud äritegevuse kõigi tulude, kulude, varade ja kohustuste kohta. Kui ettevõttelt on sellelt tulult kinni peetud tulumaksu, peab ettevõte maksudeklaratsioonis esitama andmed kinni peetud tulumaksu kohta. Soome maksuamet võtab seda teavet lõpliku tulumaksu arvutamisel arvesse.

Vormi 6U tulumaksuaruande osas kajastatakse ettevõtte püsiva tegevuskohaga seotud tulud ja kulud. Ettevõtte püsiva tegevuskoha varad, kohustused ja omakapital kajastatakse varade aruande osas. Isegi kui välisriigi ettevõttel ei teki Soomes püsivat tegevuskohta, on ta üldjuhul kohustatud tasuma maksu tulult, mis on saadud Soomes asuvalt kinnisvaralt.

Bilanss ja kasumiaruanne tuleb koopiana lisada püsiva tegevuskoha maksudeklaratsioonile. Kasumiaruande ja bilansi koostamisel lähtutakse kehtivast Soome raamatupidamisseadusest.

Kui välisriigi äriühingul ei teki püsivat tegevuskohta tulumaksustamise mõttes, tuleb maksudeklaratsiooni asemel esitada selgitus oma tegevuse kohta Soomes. Välismaa üksus ei pea sel juhul Soome tulumaksu tasuma. Kui püsivat tegevuskohta ei teki, peab ettevõte sellest teavitama deklaratsiooni 6U punktis 2 ja lisama deklaratsioonile vormi 80 (selgitus tegevusest – välismaa ettevõte), milles välismaa äriühing annab teavet tegevuste kohta Soomes. Maksudeklaratsioon ja vorm 80 tuleb esitada nelja kuu jooksul peale majandusaasta lõppu.

Soomes ehitus-, paigaldus- või montaažitegevusega tegelevad välisriigi ettevõtted peavad igal aastal esitama maksudeklaratsiooni 6U ning selgituse vormil 80 oma tegevuse ja lepingute kohta Soomes. Maksudeklaratsioon ja vorm 80 tuleb esitada ka siis, kui üksusel ei olnud eelmisel aastal Soomes püsivat tegevuskohta.

Millised on maksudeklaratsiooni esitamata jätmise tagajärjed?

Kui ettevõte esitab maksudeklaratsiooni hilinenult, määratakse tavaliselt hilinemistasu või maksutrahv.

Hilinemistasu määratakse, kui maksudeklaratsioon esitatakse tähtajast hiljem, kuid enne maksustamise lõppemist. Hilinemistasu määratakse ka juhul, kui deklaratsiooni täiendatakse või parandatakse omal algatusel pärast tähtaega, kuid enne maksustamise lõppemist. Hilinemistasu määratakse siiski enamasti vaid juhul, kui maksudeklaratsiooni muudatused suurendavad maksustatava tulu summat. Hilinemistasu suurus on 100 eurot.

Kui maksudeklaratsioon esitatakse pärast maksustamise lõppemist, määratakse maksutrahv. Maksutrahv määratakse ka juhul, kui ettevõtte maksudeklaratsioonis või muudes nõutavates andmetes esineb puudusi või vigu ning ettevõte ei ole neid omal algatusel parandanud enne maksustamise lõppemist. Maksutrahvi summat mõjutab see, kui suuri vigu või puudusi maksudeklaratsioonis esines. Maksutrahvi summa on minimaalselt 150 eurot.

Kui ettevõte jätab maksudeklaratsiooni esitamata, määratakse enamasti maksutrahv. Lisaks võidakse ettevõte kustutada ettemaksuregistrist. Sellisel juhul võib maksuamet maksustatava tulu summa ise prognoosida. Ettevõttele antakse enne maksutrahvi määramist, ettemaksuregistrist kustutamist või maksustatava tulu prognoosimist võimalus esitada oma selgitus.

Postituse koostajad Ivi Linnumägi ja Christer Haimi